100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

- 5228 Sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunu İle 7143 Sayılı Kanun arasındaki Benzer veya Farklı Yönleri .
Gecekonduları doğrudan ilgilendiren “Ankara Belediyesine Arsa Ve Arazisinden Belli Bir Kısmını
Mesken Yapacaklara Tahsis Ve Temlik Yetkisi Verilmesi Hakkında Yasa”’dan iki hafta sonra
çıkarılan “Bina Yapımını Teşvik Kanunu ” 5218 sayılı yasanın Ankara Belediyesi için sağladığı
hakların tüm ülke geneline yaygınlaştırılması olarak yorumlanabilir.
7143 Sayılı İmar Barışı Kanunu ise mevcut kaçak yapıların belli bedeller ödeyerek yapı kayıt belgesi ve iskan belgesine bağlanmasını öngörmektedir.