100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

- 6188 Sayılı 24.07.1953 Tarihli “Bina Yapımını Teşvik Ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun” İle 7143 Sayılı Kanun Arasındaki Benzer Veya Farklı Yönler:
“Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun” genel olarak artan kaçak yapılaşmaya karşı çıkarılmıştır. Önceki af yasalarında olduğu gibi bu yasayla da mevcut kaçak yapıların yıkılması yerine yasallaştırıldığını görmekteyiz. Ayrıca bu yasa ile belediyelerin sınırları içerisinde ve mülkiyetlerinde olan veya mülkiyetlerine geçecek arazilerin, belediye meclisleri kararıyla konut yapımına ayrılmaları amaçlanmaktadır. Böylece elde edilen ucuz konut alanlarının ihtiyaç sahiplerine devri yoluyla gecekondu yapımının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte mahalle oluşturacak şekilde toplu halde bulunan gecekondular ve belediyelere devredilecek alanlardaki ruhsata aykırı yapılar yasayla affedilmektedir.
7143 sayılı İmar Barışı Kanunu ise mevcut kaçak yapıların belirli bedeller ödenerek yapı kayıt belgesi ve iskan belgesine bağlanmasını öngörmektedir.