100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

- 2981 sayılı 24.2.1984 Tarihli İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun .

Kapsam: Yürürlüğe girdiği 21/03/1983 tarihinden önce imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere ilişkin başvuru, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer husustan belirlemektir. Bu kanunda imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılarla gecekondular, tabi tutulacakları işleme göre aşağıdaki gibi tasnif edilir;

a) Muhafaza edilecek ve ıslah edilerek muhafaza edilecekler

b) Yıkılacaklar

Şartları:

 İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için yapının bulunduğu yerin valilik veya belediyelerine aşağıdaki esaslara göre başvurulur:

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek malikli olanların sahibi, apartmanların müteahhitleri veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi biri veya bunların vekilleri vasıtası ile dilekçe ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelere, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliğe bizzat müracaat ederler. Dilekçe 3 nüsha olarak tanzim edilir ve dilekçenin her birine varsa tapu suretleri ve başvuru masrafı olarak başvurduğu belediye (Ankara’da Ankara Şehri İmar Müdürlüğü) veya il özel idareleri hesabına milli bir bankaya yatırılan 2 000 TL’nin makbuzları eklenir. Bankaya yatırılan bu paralar, belediye (Ankara’da Ankara Şehri İmar Müdürlüğü) veya il özel idareleri bütçelerine ırad kaydedilir. Valilik veya belediyeler dilekçe ve eklerinin alındığını onaylayarak bir suretini müracaat sahibine, bir suretini yapının dosyasına, bir suretini arşive teslim eder.

Başvuru iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan başvurularda, dilekçenin postaya verildiği tarih başvuru tarihi sayılır.

Başvuru, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç 3 ay içinde yapılır. Süresi içinde başvuruyu engelleyecek hastalık veya görev gibi mazereti tevsik edilenlerin başvuruları, bu sürenin bitiminden itibaren 3 ay içinde de kabul edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler, daimi görevde bulunanlar ile herhangi bir nedenle yurt dışında bulunup buradaki ikametleri 3 aydan fazla devam edenler için başvuru süresi 1 yıldır. Yurt dışında bulunanlar dış temsilciliklere başvuru masrafı karşılığı yabancı parayı yatırarak müracaat edebilirler Dış temsilcilikler dilekçe ve eklerinin alındığını onaylayarak bir nüshasını müracaat sahibine teslim eder, diğerlerim ve başvuru masrafları karşılığı yabancı parayı ilgili idarelere gönderirler.

Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere yardımcı olmak üzere; arsa ve arazilerin ada ve parselini, tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı hakkındaki mevcut bilgileri havı bir dilekçe ile valilik veya belediyelere 2 000 TL’lik başvuru masrafını ödemeden başvurabilirler.

 Süreler içinde başvurusu yapılmayan yapılar; valilik veya belediyelerce elektrik, su ve benzeri kayıtlar üzerinde inceleme yapılarak ve ayrıca mahallinde araştırılarak belirlenir ve bu maddede belirtilen esaslara göre tespit edilir.

 Islah imar planlarının yapılması da dahil tespit işlemleri bu Kanunun yürürlüğe giriş, tarihinden itibaren en geç 18 ay (hisseli arsa ve arazilerde 36 ay) içinde tamamlanacak şekilde gerekli tertip ve tedbirler alınır. Nüfusu 500 000′i geçen belediyelerde veya imar ve İskân Bakanlığının gerekli gördüğü illerde; talep halinde Bakanlar Kurulunca bu süre en çok altı ay daha uzatılabilir.

 İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait değerlendirme sonuçları, değerlendirilmenin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde bir ay müddetle umumî mahallere asılır ve bu belgelerin birer örneği mahalle veya koy muhtarlıklarına verilir. Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın; güvenlik kuvvetleri aracılığı ile de mal sahibine veya yapıyı yapana veya fennî mesullerine tebliğ edilir. Güvenlik Kuvvetlerince yapılacak tebligat 15 gün içinde tamamlanır. Tebliğin bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde, yapı mahallinde görülebilecek bir yere 15 gün müddetle asılır ve bu durum bir zabıtla tevsik edilir Böylece değerlendirme sonuçlan ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.

 Daha önce gecekonduları yıkılanlar, bu Kanunun uygulanmasında herhangi bir hak ve talepte bulunamazlar.

 Bu Kanun gereğince arsa veya konut tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmaması şarttır.

Hangi tür yapılar için geçerlidir?

 İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün yapıları kapsar;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar

b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek 8. maddesi gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 uncu maddesi kapsamına giren yerlerdeki yapılar

c) (b) fıkrası dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar

 İstanbul ve Çanakkale boğazlan ile 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 286 sayılı Tezkere-i Samıye ile belirlenen Ereğli Kömür Havzasında ve bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan, adalarda, tarihî değeri olan yerlerde, 31 Aralık 1981 tarihinde orman sınırları içinde bulunup da bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerde, bu Kanunun hükümleri uygulanmaz. Buralardaki yapılanma esasları özel kanunlarla düzenlenir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapılar ile belediye ve mücavir alanlar dışındaki köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sü¬rekli oturanlara veya miras yoluyla intikal edenlere ait konutlar ve müştemilatı ile “6785 sayılı İmar Kanununun ek 8. inci maddesi gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 uncu maddesi kapsamına giren yerlerdeki yapılar” kapsamına girmeyen nehir kenarlarına 500 metrelik kara yönündeki kuşak, içinde kalan yapılara bu Kanun hükümleri uygulanmaz.