Arsa Takdir Komisyonu Kararları

İstanbul Ticaret Odası Arsa Takdir Komisyonu Kararları hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49′uncu maddesine istinaden; arsa ve araziler için uygulanacak emlak vergisi değerlerinin tespiti ile ilgili asgari metrekare birim değerlerinin belirlendiği, Odamız temsilcisinin katıldığı ve muhalefet şerhi koyduğu Takdir Komisyonu Kararları ilgili belediye ve muhtarlıklarda ilan edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 tarihli ve E.2011/38, K.2012/89 sayılı kararı ile, takdir komisyonlarınca belirlenen değere karşı vergi mükellefi olan ve olaydan doğrudan etkilenebilecek kişilere de bireysel dava açma hakkı tanınmıştır.

Bu çerçevede; Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesine (Seri No.2017/1) istinaden, 2018 yılı emlak vergisine esas olmak üzere il ve/veya ilçe takdir komisyonları tarafından takdir edilen asgari metrekare birim değeri kararları aleyhine, vergi mükellefi olan ve karardan doğrudan etkilenebilecek kişilerce, 30 gün içinde (son tarih 30 Temmuz 2017 olmak üzere) vergi mahkemeleri nezdinde dava açılması mümkün olup, dava açılmaz ise takdir edilen değerler kesinleşecektir.
Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımızla,

Hasan Uluç HACIHASANOĞLU
Genel Sekreter Y.
Genel Sekreter Yardımcısı