ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDAN DOĞAL SİT ALANLARI KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ GÜNCELLEMELERİ KAPSAYAN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kanunu ve 19.07.2012 tarihli ve 728358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde; kesin korunacak hassas alanlar ve nitelikli doğal koruma alanları ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak tescil edilen doğal sit alanları için koruma ve kullanma koşulları yeniden belirlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 113 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararı hakkında daha önce yayımlanan yönetmeliğin güncellendiğini duyurdu.

Yeni karar sonrası kesin korunacak hassas alanların tarifi ;” ulusal ve uluslar arası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarının kesin korunacak hassas alanlar” olduğu bildirildi. 

Karara göre, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, koşulları, kapsamı ve süresi belirlenmek şartı ile bazı faaliyetlere izin verilebilecek.

Yapılan düzenlemeyle kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde ve kesin korunacak hassas alan ilanından önceki mevcut yol güzergahının kullanılması koşuluyla “atık su, içme suyu, doğal gaz, elektrik ve iletişim hattı” yapılabilecek.

– Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim faaliyetleri yapılabilir.

– Kültür ve tabiat varlığı varsa Bakanlığın izniyle bilimsel kazı, koruma çalışmaları yapılabilir.

– Bu alanların korunması, ıslahı, temizliği için bilimsel raporların sunulması halinde çalışmalar yapılabilir.

– Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabilir

– Orman yangın yolu açılması, ormanların bakım ve onarımı için çalışmalar yapılabilir.

– Alan içerisinde varsa anıt ağaç ilgili kurumların vereceği teknik raporla bakım ve onarımı yapılabilir. 

– Ekolojik dengenin devamlılığı için arıcılık faaliyetleri yapılabilir.

– Kuş gözlem kulesi yapılabilir.

– Kamu yararı varsa, ihtiyaç halinde yol güzergâhının kullanılması şartıyla atık su, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.

– “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmeden önce o alanda bulunan bir tesis varsa yeni bir düzenleme yapılmaması şartıyla ihtiyaç halinde bakım,  onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayınlanan mevzuat değişikliğinde; “Nitelikli Koruma Alanları , Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları, Anıt Ağaçların Koruma Kullanım Alanlarının Belirlenmesine   ” ilişkin de düzenlemelere de yer verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan bu çalışma ile uygulamada koşulların belirgin hale getirilmesi, afet halinde bu bölgelerde müdahale edilecek zorunlu hallarde usul ve yöntemlerin belirlenmesi, geçmiş yıllarda başlayan korunan alanlar içinde kalan işlerin süre uzatımları ve devam ettirilmesi gibi konulara açıklık getirmesi yönünden fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan düzenlemeler, alanların sınıflandırılarak mevzuatın geliştirilmesi açısından da de önemli bir gelişme olarak dikkat çekmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  01.07.2022 tarih ve 113  sayılı Karara , aşağıda yer alan bağlantıdan erişim sağlanabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220720-4.pdf

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü GHEBir cevap yazın