ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA ÖNEMLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7419  No’ lu  Kanun Resmi Gazete’nin  27.10.2022 Tarih ve 31996 nolu sayısında yayınlandı.

9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa atıfta bulunularak, bu kapsamda yer alacak Gayrimenkullerle ilgili bir çok konuda önemli değişiklikler yapıldı. Düzenleme ve yetki genel olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülmesi öngörülmekte. Değişiklik yapılan bazı maddelere aşağıda yer verilmektedir.

Madde. 2 ‘ye göre Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki araziler 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlıkça kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilir.

Madde. 3′ e göre “Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa veya yönetici şirkete başvurusu üzerine, yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde yönetici şirket ve Bakanlık tarafından belirlenen yatırımcılara, Bakanlıkça ön yer tahsisi yapılır.”

Madde 6. Endüstri bölgeleri imar ve parselasyon plânları ile değişiklikleri yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanır. Onaylı imar ve parselasyon plânları ve değişiklikleri Bakanlık internet sitesinde ve valilikçe belirlenecek ilan yerlerinde bir hafta süre ile ilan edilir, itiraz olmaması hâlinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe girer.” “Endüstri bölgesi sınırları içerisinde kapanan kadastral ve imar yolları ile parklar, her türlü sorumluluğu endüstri bölgesinin yönetilmesinden sorumlu şirkete ait olmak üzere Hazine adına tescil olunur.

Kanunun tam metni; “Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7419  No’ lu  Kanun”, Resmi Gazete’nin  27.10.2022 Tarih ve 31996 nolu sayısında yayınlanmış olup, aşağıda verilen bağlantıdan erişim sağlanabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221027.pdf

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü/GHEBir cevap yazın