AFET RİSKLERİNE KARŞI GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAYA KATKI SAĞLAYACAK TÜRKİYE AFET VE RİSK AZALTMA PLANI (TARAP) YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Süreç olarak 2022 -2030 yıllarını  kapsayan Türkiye Afet ve Risk Azaltma Planı  kısa adı ile TARAP 8.7.2022 Tarih ve 31890 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 5902 sayılı yasa ile Türkiye’de bütünleşik Afet Yönetim sistemine geçilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP olup 2014 yılında yürürlüğe girmiş olup, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör  sivil toplum kuruluşlarını da kapsayan  taktik bir plandır. İller bazında ise İl Risk Azaltma Planları hazırlanmıştır. Ülke düzeyinde ise   Türkiye Afet ve Risk Azaltma Planı  kısa adı ile TARAP uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

TARAP bir çok disiplin, alan ve konuyu kapsamakta olup,  stratejik hedeflerden bazı örnekler; plan kapsamında tanımlanan sorumluların ve sorumlulukların, ilgili paydaşların , sürecin tanımlanmasının metedolojinin anlaşılması için aşağıda yer almaktadır.

Deprem Risklerine Yönelik Hedef ve Eylemler’den bazı örnekler;

HEDEF: Bölgesel yerel  ölçekte deprem tehlike analizleri ve deprem haritalarının  geliştirilmesi.

EYLEM: D:2.1 İmar planlarına esas raporda deprem tehlikesi diri fay ve tampon bölge belirleme konusunda standartların geliştirilmesi

Sorumlu kuruluş: ÇŞİDB (Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı)

İlgili Kuruluşlar: AFAD, MTA, Yerel Yönetimler , Meslek odaları

 ÇIKTILAR: Standarlar , kılavuzlar

Vade: Kısa Vade

EYLEM: D:2.3 Mekansal planlama ölçeğinde sıvılaşma potansiyel  haritalarının hazırlanması

Sorumlu kuruluş: ÇŞİDB

İlgili Kuruluşlar AFAD ;MTA , TÜBİTAK,  Yerel Yönetimler

ÇIKTILAR:  Sıvılaşma Potansiyel Haritaları

Zemin Büyütme potansiyeli haritaları

HEDEF: 2 iklim değişikliği risklerinin azaltılmasına ilişkin düzenlemeler.

 EYLEM: İ.2.1   3194 sayılı İmar kanunu  ve ilgili mevzuatın iklim değişikliği kaynaklı risklere odaklı şekilde hazırlanması.

Sorumlu kuruluş: ÇŞİDB

İlgili Kuruluşlar:  AFAD yerel yönetimler

Vade: Orta Vade

Plandaki eylem ve süreçlerin izlenmesi için AFAD bünyesinde bir yazılım oluşturulmuştur.

Plan kapsamında güvenli yaşam alanları oluşturularak, afet kökenli zarar ve kayıpların minimuma indirgenmesi ile TARAP sürecinde öngörülen sürelerde, stratejik hedeflerle mevzuat ve yeni bulgularla uygulamaya dönük geliştirilen yöntemlerle sürdürülebilir bir planlama  amaçlanmaktadır. TARAP sürecinde elde edilecek çıktıların , yapılaşma ve kentsel dönüşümde de olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü GHE  

Daha detaylı bilgiye aşağıda verilen bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220708-4.pdfBir cevap yazın